Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

Řeporyje – obnova dešťové kanalizace

Popis záměru

Rekonstrukce dešťové stoky:
- v oblasti „jih“ - ulice Řepíková s napojením v ulici Muzikova
- v oblasti „sever“ - ulice Libečkova, Krteňská, část ulice Na Vrchu, Hlávkova, Drahotínská a Postřekovská.
Celková délka rekonstruovaných dešťových stok je 1115m, materiál kanalizační kamenina profilu DN300-500. Před zaústěním do stávající kanalizace je navržena trubní retence DN1000 pro zpomalení odtoku z předmětného území.
Součástí projektu je i přeložka splaškové kanalizace (vyvolaná investice) DN300 v délce 111m.

Popis výkonů

Dokumentace pro územní a stavební povolení
Dokumentace pro provedení stavby

Termíny realizace

09 / 2018 DÚR+DSP

12 / 2018 DPS